اطلاعات تماس
تلفن
۲۲۸۴۷۷۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۲۲۸۴۵۴۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۸۹۹۰۸۴ ۰۰۹۸
۹۳۸۲۸۹۹۱۸۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، خیابان قبا پلاک 53

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، خیابان قبا پلاک 53

  • :
  • ۲۲۸۴۷۷۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۲۲۸۴۵۴۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای نادر خدادادی
 مدیریت
 
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۸۴۵۴۴۶
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۸۹۹۰۸۴

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه شعبه 2

مشخصات

  • :
  • شعبه 2
  • آدرس:
  • خیابان شریعتی ، جنب حسینیه ارشاد ، خیابان قبا پلاک 53

  • :
  • ۲۲۸۴۷۷۵۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۲۲۸۴۵۴۴۶ ۲۱ ۰۰۹۸

   اقای خدادادی
   
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۸۴۷۷۵۵
   ۰۰۹۸ ۲۱ ۲۲۸۴۵۴۴۶
   ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۸۹۹۰۸۴

  آدرس